55e frieslandshow

in

 

Multifunctionele accommodatie

 

De Morgenzon 7

 

Holwerd

Donderdag 26 oktober 2017 keurdag: H.E.P.-jury: vanaf 13.30 uur geopend voor publiek

 

Vrijdag 27 oktober 2017: 10.00 - 22.00 uur.

 

Zaterdag 28 oktober 2017: 10.00 - 15.00 uur.

Een indruk van de 55e Frieslandshow in het MFA "De Ynset" in Holwerd.

Download
De catalogus van de 55e Frieslandshow
Uitslagen - Hoofdereprijzen - Ereprijzen - Rasprijzen - Collectieprijzen - Clubprijzen van de 55e Frieslandshow
FRLS55CAT.pdf
Adobe Acrobat document 666.0 KB

De catalogus (alleen de uitslagen) van de 55e Frieslandshow


Een indruk van de 54e Frieslandshow, de laatste in de Trimmer in Dokkum

Download
vraagprogramma van de 55e Frieslandshow
Hier kunt u het vraagprogramma downloaden.
CombinatieE.pdf
Adobe Acrobat document 708.6 KB
Download
Inschrijfformulier voor de 55e Frieslandshow
Dit inschrijfformulier kunt u downloaden, opslaan op uw pc, vervolgens invullen en benutten voor inschrijven via een bijlage bij een email. emailadres: tentoonstelling@pkvfrisia.nl of arie.hagedoorn@planet.nl
FRLS55d.xlsx
Microsoft Excel werkblad 49.2 KB

vraagprogramma in beeld

Vraagprogramma

voor de 55e Frieslandshow

 

 
     

 

 

Van 26 t/m 28 oktober 2017

In de MultiFunctionele Accommodatie DE Ynset

De Morgenzon 7, 9151 KM Holwerd

 

OPEN TENTOONSTELLING voor:

Konijnen; Cavia’s; Hoenders; Dwerghoenders

Siergevogelte; Watervogels;

Sierduiven; Oorspronkelijke duiven; Serama’s

Gevraagd wordt ook dieren aan te melden in de AOC-klasse.

De inschrijving sluit op 17 oktober 2017 15.00 uur.


Frieslandshow:

Georganiseerd door:

Pluimvee- & Konijnenfokkersvereniging Frisia Dokkum e.o

Opgericht 23 maart 1929

Vereniging voor het fokken van:

-Konijnen, Cavia’s -Hoenders en Dwerghoenders

-Sier- en Watervogels –Sierduiven -Serama’s

 

Zie voor verdere informatie over onze vereniging op de website: www.pkvfrisia.nl en of www.frieslandshow.nl

 

 

Voorwoord.

 

Voor u ligt het vraagprogramma van de 55e Frieslandshow. Vorig jaar hebben we afscheid genomen van De Trimmer als showlocatie, nu verwelkomen we De Ynset, het MFA in Holwerd als nieuwe locatie. Voor een aantal exposanten is Holwerd een weerzien. Zo begon Gerrit Walsma 50 jaar terug zijn showcarrière in Holwerd in de Deltahallen. De Ynset is in vergelijking met dat gebouw een paleis! Voor de dieren, maar ook voor u als exposant.

Graag nodigen wij u uit om op vrijdagavond de officiële opening met de prijsuitreiking bij te wonen. Dit gebeuren mag zeker de naam hebben van een fokkerstreffen. Een prima gelegenheid om ervaringen uit te wisselen in naar het zich laat aanzien sfeervolle tentoonstellingsruimte.

We willen hier nog even ingaan op het prijzenstelsel. Nieuw op deze show is de MEERJARENPRIJS. Deze prijs vloeit voort uit ons streven naar een COMPLETE catalogus = een catalogus met alle merk- en ringnummers. Voor deze meerjarenprijs komen dieren in aanmerking, die in de catalogus van de 54e Frieslandshow vermeld stonden. Het resultaat toen behaald en het resultaat wat op de 55e Frieslandshow behaald wordt, leidt naar deze prijs. Het bestuur van de Frieslandshow heeft voor deze prijs dit jaar voor eretekens gekozen.

Ook dit jaar doet het bestuur een beroep op uw medewerking om de COMPLETE catalogus te realiseren. Levert u op de INKOOIDAG de TWEEDE kooikaart volledig ingevuld in. De eventuele wijzigingen of aanvullingen (bv de ringnummers) kunnen dan door het secretariaat verwerkt worden.

De eigenaren van watervogels en siervogels willen wij er hier nadrukkelijk op wijzen, dat zij de ringnummers op de kooilabels dienen te vermelden.

De Frieslandshow biedt een prima tentoonstellingsaccommodatie, voor de inzenders een gratis doorlopende toegangskaart, gratis parkeren, goede verzorging van dier en mens.

We nodigen u uit deze Frieslandshow in de prachtige Multi Functionele Accommodatie De Ynset tot een succes te maken.

 

Namens de tentoonstellingscommissie

Arie Hagedoorn, tt-secretaris

Ereleden:

Leden van verdienste:

H. Canrinus                 Hallum

S. Damstra                  Damwâld

A. Hoekstra                 Damwâld

J. Terpstra                  Dokkum

G. Walsma                  Anjum

A. Walsma-Meinsma                           Anjum

A. v.d. Zee-v.d. Zwaag                                    Dokkum

K. Dijkstra                                                       Zuidhorn

 

Tentoonstellingscommissie:

 

T. de Bruin                  Kollum

A. Hagedoorn             Damwâld

R. Halbersma              Raard

S. Herder                     Ternaard

S. Leegstra                  Damwâld

J. Leijstra                     Dokkum

E. Meinema                  De Westereen

D. Plutschouw                       Aalsum

J.A. Rietberg                          Sibrandahûs

E. Ringia                                 Beetgum

Y. Stielstra                              Holwerd

J. Terpstra                              Dokkum

G.D. de Vries                          Marrum

S. Zijlstra                                Anjum

Controlerend dierenarts:

M. de Vries                  Hallum. Tel. 0518 - 431947

KLEINDIER LIEFHEBBERS FRIESLAND ( KLF )

secretaris: V.W. Bosch             Biskop 13                    9243 WG Bakkeveen    tel. 0516-480684

Gedelegeerde namens KLN-Fryslân:

D. Nicolai, Kerkereed 4, 8435 TD Donkerbroek, 0516-491748 / 06-53948395, doekenicolai@online.nl

Pagina 1

Tentoonstellingssecretariaat:

Secretaris/penningmeester van de Frieslandshow

A. Hagedoorn

Master de Grootstrjitte 4

9104 HN Damwâld

Tel: 0511-421961

Mobiel: 06-23539953

E-mail: tentoonstelling@pkvfrisia.nl

 

Bankrelatie Rabobank Noordoost Friesland

Rek. nr

 IBAN NL28 RABO 0190 4582 75

t.n.v. Frieslandshow

 

Keurmeesters:

Afdeling konijnen:

A. Hertogh (B)                Groot Lotharinger, Zwartgrannen, Groot/Klein Zilver, Van Beveren, Alaska

L. Lanting  (A)                 Vlaamse Reus, Wener, Rijnlander, Japanner, Rex,

G. Grooten (A)                Klein Lotharinger,  Hollander, Alle Hangoren, Marter

P. van Lune (A)              Papillon, Kleurdwerg, Tan, Pool, Belgische Haas, Rus                       

H.E.P. jury:       G. Grooten, L. Lanting, P. van Lune (voorzitter)

Alle niet genoemde rassen worden naar rato ondergebracht bij bevoegde keurmeesters.

Afdeling Cavia’s:

G. Grooten (A)           Alle rassen.

H.E.P. keurmeester:     G. Grooten

Afdeling Hoenders:

K. Molenmaker (C)       Lakenvelder, Barnevelder, Leghorn, Orpington

H. Brinkman (A)            Fries Hoen, Bergse kraaier,

L. van Wetering (B)          New Hampshire, Rhode Island Red,

K. v.d. Hoek (A)               Wyandotte, Marans,

E. Zwama (A)                  Appenzeller spitskuif, Yokohama

H.E.P. jury:            L. van Wetering, E. Zwama, K. v.d. Hoek (voorzitter) 

Alle niet genoemde rassen worden naar rato ondergebracht bij bevoegde keurmeesters.

Afdeling Dwerghoenders:

H. Brinkman (A)               Friese kriel, Drentse kriel, ZOBK-rassen, Antwerpse baardkriel .

K. v.d. Hoek (A)              Wyandotte, Marans, Zijdehoen, Java kriel, Yokohamakriel.

K. Molenmaker (C)       Barnevelder kriel, Hollandse kriel, Leghorn kriel, Ancona kriel, Orpington kriel

L van Wetering (B)          New Hampshire kriel, Rhode Island Red, Plymouth Rock.

E. Zwama (A)                  Sebrights, alle vechtkrielen.

H.E.P. jury:      H. Brinkman, E. Zwama, K. v.d. Hoek (voorzitter).  

Alle niet genoemde rassen worden naar rato ondergebracht bij bevoegde keurmeesters.

Afdeling watervogels:

E. Zwama (A)        Alle rassen.

H.E.P. keurmeester:     E. Zwama

Afdeling Siergevogelte en oorspronkelijke duivenrassen:

E. Zwama  (A)       Alle rassen.

H.E.P. keurmeester:     E. Zwama

Afdeling Sierduiven:

W. Halsema (A)            verdeling rassen afhankelijk van de inschrijvingen

                        H.E.P. keurmeester:     W. Halsema

Afdeling Serama’s

Keurmeester: K. v. d Hoek tevens H.E.P. keurmeesters

 

De voornoemde keurmeesterindeling is onder voorbehoud. Er kunnen dus nog veranderingen in worden aangebracht.

 

Pagina 2

TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN:

Art. 1. Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het tentoonstellingsreglement van de KLN c.q. het FB. Dit tentoonstellingsreglement is verkrijgbaar bij het algemeen secretariaat van de KLN c.q. het FB tegen vooruitbetaling van de verschuldigde kosten en ligt bovendien voor belangstellenden ter inzage op het secretariaat van deze tentoonstelling. Iedere inzender wordt geacht met de bepalingen van dit reglement bekend te zijn en zich er aan te onderwerpen.

Art. 2. Gevraagd worden in alle erkende rassen en kleurslagen; konijnen, cavia’s, hoenders, dwerghoenders, siergevogelte, oorspronkelijke duivenrassen, watervogels, sierduiven en serama’s, in oud en jong zowel mannelijk als vrouwelijk. Bij sier- en watervogels kunnen ook koppels worden ingeschreven. (koppel = 2 enkele nummers = 2 beoordelingskaarten) De dieren moeten voorzien zijn van een door het FB erkende vaste voetring of tatoeëring, m.u.v. cavia’s.

Art 2-A. Tevens worden konijnen gevraagd voor de jongdierenklasse. Hiervoor komen alleen konijnen in aanmerking die na 30 april, voorafgaande aan de tentoonstellingsdatum, geboren zijn, Deze dieren behoeven voor wat betreft gewicht en grootte niet aan de eisen van de standaard te voldoen. Voor deze klasse geldt een apart prijzenschema.

Art 3. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 per ingeschreven nummer. Indien U minimaal 8 dieren inschrijft, bedraagt het inschrijfgeld € 2,75 per ingeschreven nummer.

Leden van P.K.V. “Frisia” ontvangen op het inschrijfgeld € 0,25 reductie per dier.

Art. 4. Iedere inzender ontvangt gratis een doorlopende entreekaart.

De prijs van de catalogus bedraagt € 4,00. De bijdrage aan porto- & administratiekosten bedraagt eveneens € 4,00 voor totale postverwerking; € 3,00 voor hen die het vraagprogramma per post ontvangen en de verdere afwikkeling per e-mail doen; € 1,00 voor een totale e-mail verwerking =inclusief e-mail toezending vraagprogramma. De kooilijst wordt dan ook per e-mail toegezonden.(Geldt ook voor de € 3,00 versie)

Art. 4-A. De kooilijst: Deze lijst wordt in tweevoud uitgereikt. Wij vragen de inzenders 1 van de kooilijsten volledig ingevuld, merk/ringnummers bij de juiste kooinummers in te leveren bij het secretariaat, daar ontvangt de inzender een op naam gesteld doorlopend entreebewijs en een bon voor de catalogus en een op de inschrijvingen aangepast prijzenschema.

Art. 5. Inschrijvingen dienen plaats te vinden met het bijgevoegd inschrijfformulier. De inschrijfformulieren moeten volledig ingevuld zijn en hierop mogen slechts de gegevens voorkomen van één inzender. Voor de diergroep pelsdieren moet van ieder dier duidelijk het volledige merk, d.w.z. letters en nummers, zijn vermeld. Voor de diergroepen (dwerg) hoenders, siergevogelte, watervogels, sierduiven en Serama’s vragen wij U de merken duidelijk te vermelden op één van de twee kooilijsten. Tevens dienen inzenders van sier & watervogels tijdens het inkooien de ringnummers op de kooikaart te vermelden.

Cavia’s dienen in A, B en C-klassen te worden opgegeven. Ook de diergroep Serama’s kent een klassenindeling.

Art. 6. Iedere fokker dient in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart. Men is verplicht het juiste K.L.N./N.B.S. fokkerskaartnummer te vermelden op het inschrijfformulier.

Fokkerscombinaties dienen hun combinatienummer te vermelden.

Art. 7. De inschrijfformulieren moeten worden verzonden naar: tentoonstellingssecretaris Frieslandshow

A. Hagedoorn, Master de Grootstrjitte 4, 9104 HN Damwâld. tentoonstelling@pkvfrisia.nl

Gelijktijdig dient het inschrijfgeld te worden overgemaakt naar:

penningmeester van de Frieslandshow de heer A. Hagedoorn, Master de Grootstrjitte 4, 9104 HN Damwâld

Bankrelatie: Rabobank Noordoost Friesland Rek.nr. IBAN NL 28 Rabo 0190 4582 75 (= nieuw!!!)

Art. 8. De inschrijving sluit op 17 oktober 2017 15.00 uur.

Art. 9. Alle ingeschreven dieren moeten op woensdag 25 oktober 2017 worden ingekooid tussen 17.00 en 21.00 uur in het M.F.A. De Ynset, De Morgenzon 7 , 9151 KM Holwerd.

Indien een ingeschreven dier niet wordt ingezonden dient men op de kooikaart absent te plaatsen. Inzenders van cavia’s ontvangen tijdens het inkooien een plakkertje met hierop het kooinummer.

Art. 10. Het niet inzenden van ingeschreven dieren geeft geen ontheffing of restitutie van het inschrijfgeld; dit vervalt aan de tentoonstellingskas. Hetzelfde geldt voor niet toegekende ereprijzen.

 

Pagina 3

Art. 11. Het afhalen van de ingezonden dieren moet plaatsvinden op zaterdag 28 oktober 2017 vanaf 15.30 uur. Dieren, die niet zijn afgehaald, worden op kosten van de inzender geretourneerd.

Art. 12. Ingezonden dieren kunnen te koop worden aangeboden. De verkoop geschiedt door bemiddeling van het verkoopbureau. Deze ontvangt 10% van de verkoopprijs.

De minimum verkoopprijs per dier bedraagt € 7,50

Verkoopkaarten à € 1,00 zijn verkrijgbaar bij het verkoopbureau.

Het verkoopbureau is geopend :

Vrijdag             27-10-2017 van 11.00 tot 22.00 uur.

Zaterdag          28-10-2017 van 10.00 tot 15.00 uur.

Art. 13. Gekochte dieren kunnen op vertoon van de afhaalkaart worden afgehaald op zaterdag 28 oktober 2017 vanaf 14.30 uur

Art. 14. De tentoonstelling is voor het publiek geopend:

Donderdag      26-10-2017 van 13.30 tot 22.00 uur

Vrijdag             27-10-2017 van 10.00 tot 22.00 uur

Zaterdag          28-10-2017 van 10.00 tot 15.30 uur

De kampioensprijzen worden uitgereikt tijdens het “Fokkerstreffen” op vrijdag 27-10-2017 om 20.30 uur .

Art. 15. Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte, schade of verloren gaan van ingezonden dieren. Evenmin voor enig ander eigendom van de inzender, dat in het tentoonstellingsgebouw aanwezig is.

Zodra een dier verkocht is zijn de verdere risico’s voor de koper.

Art. 16. De keuring vindt plaats op donderdag 26 oktober 2017. De keuring is tot 13.30 uur slechts toegankelijk voor hen, die door het tentoonstellingsbestuur uitgenodigd zijn. Vanaf 13.30 uur is de keuring open voor een ieder. Niet inzenders betalen entree.

De beslissing van de keurmeester is bindend en zonder beroep.

Art. 17. Beoordelingskaarten kunnen na afloop van de show van de kooien worden genomen. Ereprijzen alleen af te halen, wanneer het tentoonstellingssecretariaat geopend is.

Het secretariaat is geopend:

Woensdag         25-10-2017 van 17.00 tot 21.00 uur

Vrijdag               27-10-2017 van 10.00 tot 22.00 uur

Zaterdag            28-10-2017 van 10.00 tot 15.00 uur

Art. 18. Het is tijdens de tentoonstelling niet toegestaan dieren uit de kooien te halen anders dan met toestemming of onder toezicht van het tentoonstellingsbestuur.

Het gebruik van keurstokjes is voor een ieder verboden.

Art. 19-A. Onreine, zieke of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en zullen uit de tentoonstellingsruimte worden verwijderd.

Dit geldt ook voor pluimvee zonder entbewijs; hier zal streng op worden toegezien.

Art. 19-B. VOORWAARDEN VOOR EXPOSEREN VAN PLUIMVEE:

Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siergevogelte worden toegelaten van fokkers, die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen NCD.

Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siergevogelte dient vergezeld te gaan van een kopie van de entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts welke de enting heeft verricht. De entverklaring dient de opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers. Het origineel van de entverklaring wordt bewaard door de verenigingssecretaris van de vereniging, waar men lid is. Zonder entbewijs worden de dieren niet tot de tentoonstellingsruimte toegelaten.

Art. 19-C. VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN
Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat.
Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof.

Art. 20. Reclames van welke aard dan ook kunnen tot uiterlijk 2 maanden na het beëindigen van de tentoonstelling bij de tentoonstellingsorganisatie worden ingediend.

  Vervolg reglement op pagina 7                                                      Pagina 4

Art. 21. Hoofd- en ereprijzen kunnen alleen gewonnen worden met minimaal predicaat “ZG”.

Art. 22. Prestatieprijzen:  (collectie; kwartet; 4-TAL; stal) Deze prijzen kunnen slechts in concurrentie gewonnen worden.

A)     Collectieprijs:

Om voor een collectieprijs in aanmerking te komen moet men zes dieren van een ras hebben ingeschreven. Men is (ook bij 6 dieren) verplicht de dieren, die volgens de inzender aan de prijs mee moeten doen, aan te kruisen op het inschrijfformulier. (eventueel 1e en 2e 6-tal). Twee dieren uit de C-klasse kunnen deel uitmaken van een collectie. Bij een gelijk aantal punten gaat het zestal met de meeste oude dieren voor en vervolgens het zestal met de meeste vrouwelijke dieren. Is de keuze dan nog niet gevallen dan beslist het lot. Minimaal aantal punten is 558. (keurmeesterpunten)

B)     Kwartetprijs:

Om voor deze prijs in aanmerking te kunnen komen dient uw inschrijving in ieder geval de volgende dieren van een ras te omvatten: man oud, vrouw oud, man jong, vrouw jong.

Bij een gelijk aantal punten beslist het hoogste aantal, dat behaald is met de oude dieren en vervolgens met de vrouwelijke dieren. Is ook dat gelijk, dan beslist het lot. Minimaal aantal punten is 372 (keurmeesterpunten).

C)     4-TAL:  (geïntroduceerd in 2013)

Om voor een 4-TAL in aanmerking te komen moet men 4 dieren in één ras inzenden, waarvan tenminste 1 dier van het andere geslacht dient te zijn dan de anderen ongeacht de leeftijd. Per 12 deelnemende viertallen wordt een prijs toegekend van € 10,00.

Voor deze prijs geldt een inleg van € 1,00 per viertal. Er is sprake van een restprijs bij 5 boven een twaalftal deelnemende viertallen. Een voorbeeld: 41 deelnemers geeft 4 prijzen. Bij meerdere winnaars dan prijzen worden de prijzen naar rato verdeeld.

D)    Stalprijs. (geïntroduceerd in 2013)

De inzender merkt 3 dieren aan, ongeacht de diergroep of het ras, die zijn of haar stal vertegenwoordigen. Per 12 deelnemende drietallen wordt een prijs toegekend van € 10,00. Voor de 4-Talprijs en Stalprijs geldt, dat de keurmeesterpunten omgezet worden in punten volgens het onderstaande schema:  

90-90,5

1

94-94,5

5

Er is sprake van keurmeesterpunten; de resultaten van de HEP-jury worden niet verwerkt. Er is voor deze vorm gekozen, om de verschillende diergroepen gelijkere kansen te geven.

91-91,5

2

95-95,5

6

92-92,5

3

96-96,5

7

93-93,5

4

97 e.h.

8

In het kader van de 55e Frieslandshow stelt het bestuur de volgende prijs beschikbaar: Elke inschrijver kan deelnemen aan de STALPRIJS, mits hij/zij minimaal 3 dieren inschrijft, die tenminste 2 variëteiten / kleuren dan wel geslachten vertegenwoordigen. Voor het de eerste stalprijsgroep is GEEN inleg verschuldigd. Voor meerdere groepen geldt de boven aangegeven inleg. ( € 1,00 per groep )

De volgende prijsgroepen worden aangemerkt:

1.      Tenminste 2 diergroepen bevatten b.v. konijn(en) + hoender(s)

2.      1 diergroep van tenminste 2 rassen b.v. drentse kriel + yokohama kriel

3.      1 ras met tenminste 2 variëteiten b.v. kleurdwerg zwart + kleurdwerg verzilvering

4.      1 ras met tenminste 2 kleuren b.v. wener wit + wener blauw

5.      1 ras met beide geslachten vertegenwoordigd.

Een inzender kan aan deze -gratis- STALPRIJS deelnemen door op het aanmeldingsformulier een G te vermelden in de stalprijskolom achter de betrokken dieren. Daarnaast kunnen 3-tallen aangekruist (eventueel genummerd) worden, waarvoor een inleg verschuldigd is.

Per groep is € 11,00 (55 : 5) als basis beschikbaar. Per inzender wordt aan het prijzengeld € 1,00 toegevoegd eventueel verder verhoogd door de EXTRA aangekruiste groepen.

Voor deze prijs geldt een inleg van € 1,00 per drietal. Er is sprake van een restprijs bij 5 boven een twaalftal deelnemende drietallen. Een voorbeeld: 41 deelnemers geeft 4 prijzen. Bij meerdere winnaars dan prijzen, worden de prijzen naar rato verdeeld.

De prestatieprijzen dienen op het aanmeldingsformulier aangekruist te worden.

Pagina 7

 

Art. 22-A. Meerjarenprijs (geïntroduceerd in 2016)

Deze prijs geldt voor alle beringde / gemerkte diergroepen. Het dier, dat over de 54e en de 55e Frieslandshow de hoogste punten scoort, dan wel door de HEP-jury als fraaiste wordt aangeduid. De dieren die voor deze prijs in aanmerking kunnen komen dienen in de kolom KLASSE op het aanmeldingsformulier voorzien te zijn van de letter M.

De prijzen voor deze MEERJARENPRIJS worden in 2017 met ERETEKENS beloond.

 

Art. 23. Dieren kunnen slechts 1 HEP winnen. Het aantal Hoofd Ere Prijzen wordt bepaald door de inschrijvingen per diergroep (zie het prijzenschema).

 

Art. 24-A. In alle diergroepen m.u.v. de diergroep CAVIA’S kunnen dieren ingeschreven worden in de AOC-klasse. Voor de sierduiven geldt de AOC-A-klasse. Voor alle diergroepen m.u.v. de SIERDUIVEN geldt, dat er naar gestreefd wordt de dieren apart te huisvesten. Dit wordt mede beïnvloed door de aantallen, die er gemeld worden. Voor de SIERDUIVEN geldt altijd, dat de dieren bij het betrokken ras geplaatst worden. De gemelde AOC-sierduiven dingen mee naar de rasprijzen. Bij de andere diergroepen geldt een apart prijzenschema, dat af te lezen valt uit het prijzenschema overzicht.

Art. 24-B. Op het inschrijfformulier dient in de kolom KLASSE: “AOC” vermeld te worden.

 

Art. 25. In alle gevallen, waarin het tentoonstellingsreglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Art. 26. Er is sprake van een KLN-tentoonstelling. Als zodanig zijn de reglementen t.a.v. het houden van een tentoonstelling volgens de KLN-zettingen van toepassing.

Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN)

Secretariaat: G.J.R. Tiemes, Kruizemunt 84, 8252 BN Dronten, 0321-337358

Ereprijs 400 - Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren mits het predicaat tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de Vogelbonden komen in aanmerking. Deze prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen.

Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers (NBS):

secretariaat: C.J. Voerman, Sandersstraat 5, 3784 WR Terschuur. 0342-226208

R-prijs (= ringenprijs) ad € 4,00: per 15 ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester.( een restgetal van 8 of meer dieren levert nog een R-prijs op)

De R-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waarvan nog geen andere door of namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend en minimaal 93 punten hebben behaald.

Kleindier Liefhebbers Fryslân:

secretaris: V.W. Bosch             Biskop 13                    9243 WG Bakkeveen    tel. 0516-480684

Kleindier Liefhebbers Fryslân stelt op deze tentoonstelling een legpenning beschikbaar voor de mooiste grote hoender.

 

EXTRA PRIJS:

aanduiding HEP 9 in het PRIJZENSCHEMA voor een speciaalclub, die een districtsshow op de Frieslandshow onderbrengen: (artikel 23 is niet van toepassing op deze prijs).

Bij inschrijvingen tot 25: 3 prijzen van € 5,00 verloten onder de inschrijvingen van het betrokken ras.

Bij inschrijving van >24 < 41: 5 prijzen van € 5,00 verloten onder de inschrijvingen van het betrokken ras

Bij inschrijving van > 40: 7 prijzen van € 5,00 verloten onder de inschrijvingen van het betrokken ras.

Aanduiding HEP 10 in het prijzenschema is bedoeld voor een ras, dat een groter aantal dan 60 dieren in de kooien brengt, waarvoor 4 extra prijzen van € 5,00 beschikbaar gesteld worden, die verloot worden via de kooinummers. (artikel 23 is niet van toepassing op deze prijs).

Pagina 8

Prijzenstelsel:

·        Per ingeschreven dier wordt door pkv Frisia € 2,00 prijzengeld beschikbaar gesteld.

·        Het ingeschreven aantal dieren per diergroep bepaalt het aantal HEP-prijzen.

·        Het aantal HEP-prijzen per onderdeel wordt beïnvloed door het aantal inschrijvingen voor elk onderdeel.

·        Zie voor de mogelijkheden HET PRIJZENSCHEMA.

·        Op de inkooidag is het schema gebaseerd op de inschrijvingen beschikbaar.

·        Het prijzengeld per diergroep wordt verdeeld in 3 gelijke delen:

1/3 deel voor de HEP-prijzen ; 1/3 deel de EREprijzen + prestatieprijzen ; 1/3 deel voor de rasprijzen + de A-prijs

·        De KLN en NBS prijzen verhogen het totale prijzenbedrag.

·        Prijzen van speciaalclubs worden niet door het bestuur van de Frieslandshow uitbetaald, maar worden wel in de catalogus verwerkt.

A-prijzen:

Alle dieren die 95 of meer punten gescoord hebben en die geen HEP, EP of RP hebben gewonnen, komen in aanmerking voor deze prijs. De hoogte van het bedrag is afhankelijk welk restbedrag beschikbaar is voor de betrokken diergroep. (zie prijzenbijlage)

PRIJZEN JEUGDLEDEN:

JL    1     Standaard voor het mooiste konijn ,aangeboden door D. Plutschouw.

JL    2     Per KM een plaquette voor het mooiste konijn, aangeboden door H. Canrinus.

JL    3     Standaard voor het mooiste konijn C-klasse, aangeboden door R. Halbersma

JL    4     Standaard voor de mooiste cavia aangeboden door The Rockproductions / Jongbookings artiestenbemiddelingsbureau

JL    5     Standaard voor de mooiste grote hoender, aangeboden door J. Leijstra.

JL    6     Per KM een plaquette voor de mooiste grote hoender, aangeboden door H. Bruinsma.

JL    7     Standaard voor de mooiste dwerghoender, aangeboden door G.D. de Vries.

JL    8     Per KM een plaquette voor de mooiste dwerghoender, aangeboden door L. Braaksma.

JL    9     Standaard voor de mooiste watervogel, aangeboden door J.Terpstra,

JL    10   Standaard voor de mooiste sierduif aangeboden door A. Hagedoorn.

 

CLUBPRIJZEN LEDEN P.K.V, FRISIA DOKKUM E.O.

Clubprijzen zijn alleen te winnen door leden van de P.K.V. “Frisia”. Tevens zal de contributie van het lopende boekjaar moeten zijn voldaan. Op de algemene ledenvergadering van de P.K.V. “Frisia” is vastgesteld onderstaand prijzenschema voor haar leden te hanteren.

De genoemde oorkondes zullen worden uitgereikt tijdens de officiële opening op vrijdag 27 oktober 2017.

A)        Per diergroep een oorkonde voor het mooiste dier (minimaal 25 dieren per diergroep).

B)        Bij minimaal 50 dieren per diergroep, ingezonden door de leden € 12,00 voor het beste dier mannelijk geslacht en € 12,00 voor het beste dier vrouwelijk geslacht.

C)        Bij minimaal 25 dieren per diergroep, ingezonden door de leden wordt het onder B) genoemde vervangen door € 12,00 voor het beste dier.

D)        Ieder lid ontvangt € 0,25  reductie op het inschrijfgeld per dier. Dit bedrag in mindering brengen op het inschrijfformulier.

____________________________________________________________________

 

Principes van het prijzenstelsel:

·        Per ingeschreven dier wordt € 2,00 prijzengeld beschikbaar gesteld.

·        Het ingeschreven aantal dieren per diergroep bepaalt het aantal HEP-prijzen.

·        Het aantal HEP-prijzen per onderdeel wordt beïnvloed door het aantal inschrijvingen voor elk onderdeel.

·        Zie voor de mogelijkheden HET PRIJZENSCHEMA.

·        Op de inkooidag is het schema gebaseerd op de inschrijvingen beschikbaar.

Pagina 9


VRIENDEN VAN DE FRIESLANDSHOW / PKV FRISIA DOKKUM E.O.

·        Broeksterwâld

o   P. G. Wolters

 • Damwâld
  • ALH-genetics
  • Broekema Pets Place
  • Chr. Mavo De Saad

o   Kleindieren Van de Maginaris

 • Dokkum
  • Broekema - De Molen
  • Broekema's Fourage Centrum

o   Martine van der Schuur

 • Drachten

o   Ufkes Greentec BV

 • Feanwâlden

o   Yn 'e Loads

 • Metslawier

o   Kninepleats - familie Veenstra

 • Wâlterswâld
  • Handelsonderneming Schaafsma