ZOMERSHOW NOORDOOST FRIESLAND

 

2e Zomershow NOORDOOST FRIESLAND

 

Zaterdag 27 juli 2019

 

 

 

Locatie: Foarwei – Wâlterswâld – terrein Boerendag

 

De Boerendag is onderdeel van De Paardendagen

 

 

 

OPEN TENTOONSTELLING voor:

 

Konijnen; Cavia’s; Hoenders; Dwerghoenders

 

Siergevogelte; Watervogels;

 

Sierduiven; Oorspronkelijke duiven; Serama’s

 

De inschrijving sluit op 8 juli 2019.

 

 

 

Organisatie: B – A – F dat staat voor:

 

 

 

PKV Burgum e.o.

 

KV De Aeikoer – Buitenpost

 

PKV Frisia Dokkum e.o

 

 

 

Tentoonstellingscommissie:

 

Albert Alma

Tonnie Bakker

Tietsje de Bruin

Arie Hagedoorn

Arjen de Jong

Reinder Prins

 

 

 

 

 

Tentoonstellingssecretariaat:

 

Secretaris/penningmeester van de Frieslandshow

A. Hagedoorn

Master de Grootstrjitte 4

9104 HN Damwâld

Tel: 0511-421961

Mobiel: 06-23539953

E-mail: tentoonstelling@pkvfrisia.nl

 

Bankrelatie Rabobank Noordoost Friesland

Rek. nr

 IBAN NL28 RABO 0190 4582 75

t.n.v. pkv Frisia Dokkum e.o.

vermelden: ZOMERSHOW

 

 

 

ZOMERSHOW NOORDOOST FRIESLAND

 

Beste kleindierliefhebber,

 

Drie verenigingen, pkv Burgum e.o., De Aeikoer Buitenpost en pkv Frisia Dokkum e.eo., presenteren je een ZOMERSHOW. De eerste in, waarvoor we gaan, een reeks van shows met iets anders. Het is een ééndaagse, met inkooien op de dag van keuring. Wat is er anders aan deze show? Wil je het antwoord op die vraag helemaal weten, dan zul je aanwezig moeten zijn! Je moet het ervaren. We zullen een poging doen een beschrijving te geven. De Zomershow wordt gehouden op het terrein van de BOERENDAG, een evenement in de Paardendagen in Driezum/Wâlterswâld. De Zomershow is onderdeel van die Boerendag en is één element in een lange reeks. Uit die reeks een greep: Reuzenrad, veekeuring, geitenkeuring, kampioenschap Stabij/Wetterhonden, paardenelementen in allerlei vormen. Je hebt een hele dag vermaak en daarbij een kleindierkeuring.

 

Voor verdere informatie: Raadpleeg de site: www.paardendagen.nl

 

 

 

De inschrijver ontvangt een toegangskaart en een parkeerkaart. Die toegangskaart wordt bij het betreden van het terrein omgeruild in een polsbandje, zodat met het terrein eventueel tussentijds verlaten kan en later terugkeren.

 

De dieren worden ondergebracht in kooien, die in 2 - 4  grote tenten zijn geplaatst. Opzet is dat de dieren beschermd zijn tegen weersinvloeden als regen, maar ook zon. Voor de entingsproblematiek verwijzen we naar het vervolg.

 

ZIJN MIJN DIEREN ER WEL KLAAR VOOR?

 

Bekijk het zo, er zullen altijd wel dieren zijn, die zo’n uitstraling hebben, dat ze getoond kunnen worden. Een belangrijk aspect van deze show is de uitstraling naar een groot publiek (in 2018 ruim 7000 bezoekers). We hopen vele geïnteresseerden tussen de kooien te treffen, mensen die mogelijk al kleindieren hebben, maar ook die hopelijk de stap gaan maken kleindieren te houden. Met andere woorden jouw dieren, oud en/of jong zijn er zeker klaar voor om onze hobby uit te stralen!

 

 

 

We hopen op een gezellige dag in een sportieve sfeer. We zijn er van overtuigd, dat we de inzenders een genoeglijk verpozen kunnen bieden. Met WE bedoelen we in dit verband de tentoonstellingscommissie en daarachter de drie betrokken verenigingen, maar zeker ook de organisatie van de BOERENDAG, die weer gekoppeld is aan de overkoepelende organisatie: DE PAARDENDAGEN.

 

Schrijf tijdig in, want vol is vol!!

 

================================================================================

 

Adressen:

 

Controlerend dierenarts:

 

M. de Vries                                                      Hallum.                                    0518-431947

 

Kleindier liefhebbers Friesland ( KLF ): secretaris:

 

R. Elverdink                Westerbuorren 24       9212 PL Boornbergum           0512-522810

 

rinzeelverdink@gmail.com; secretaris.klf@hotmail.com

 

Gedelegeerde namens het F.B.:

 

D. Nicolai,       Kerkereed 4,   8435 TD Donkerbroek, 0516-491748 / 06-53948395, d.nicolai1@telfort.nl

 

Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) : Secretariaat:

 

B.T.M. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne, 074-2664735, ernasanders@kleindierliefhebbers.nl

 

Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers (NBS): secretariaat:

 

D. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht, 06-30414170, secretaris@sierduif.nl

 

Keurmeesters:

 

Afdeling konijnen:

 

G. Grooten (A)         Alle rassen

 

Indien de noodzaak van een tweede keurmeester dan:

 

R. Prins      

 

H.E.P. jury: G. Grooten,

 

Afdeling Cavia’s:

 

G. Grooten (A)         Alle rassen.

 

H.E.P. jury:  G. Grooten

 

Afdeling Hoenders:

 

E. Zwama (A)              Alle rassen

 

Indien de noodzaak van een tweede keurmeester dan:

 

H. Brinkman (A)      

 

Afdeling Dwerghoenders:

 

E. Zwama (A)              Alle rassen

 

Indien de noodzaak van een tweede keurmeester dan:

 

H. Brinkman (A)         

 

Afdeling watervogels:

 

E. Zwama (A)              Alle rassen.

 

H.E.P. jury: E. Zwama

 

Afdeling Siergevogelte en oorspronkelijke duivenrassen:

 

E. Zwama  (A)             Alle rassen.

 

H.E.P. jury:  E. Zwama

 

Afdeling Sierduiven:

 

W. de Wal (A)             Alle Rassen

 

H.E.P. jury:      W. de Wal

 

Afdeling Serama’s

 

E. Zwama (A)

 

H.E.P. jury:   E. Zwama

 

 

 

Uitgangspunt: maximaal 50 nummers per keurmeester.

 

 

 

Prijzen:

 

 

 

Ereprijs 400 - Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren mits het predicaat tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de Vogelbonden komen in aanmerking. Deze prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen.

 

 

 

R-prijs (= ringenprijs) ad € 4,00: per 15 ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester.( een restgetal van 8 of meer dieren levert nog een R-prijs op)

 

De R-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waarvan nog geen andere door of namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend en minimaal 93 punten hebben behaald.

 

Prijzen per diergroep dan wel klasse. (voor klasse geldt minimaal 10 dieren).

 

Fraaiste dier                                                                            € 10,00

 

Fraaiste dier op 1 na (tenminste 20 dieren in de groep)          7,50

 

Fraaiste dier op 2 na (tenminste 40 dieren in de groep)          5,00

 

 

 

De volgende klassen worden onderscheiden:

 

Konijnen / cavia’s:

 

Geboren voor 01-01-2019:                             A-klasse

 

Geboren in januari / februari 2019:                 B-klasse

 

Geboren in maart / april 2019:                        C-klasse

 

Alle geringde dieren:

 

Jong voor dieren die geringd zijn met vaste voetring 2019

 

Oud voor dieren die geringd zijn met een vaste voetring anders dan 2019.

 

 

 

Art. 1. Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het tentoonstellingsreglement van de KLN c.q. het FB. Dit tentoonstellingsreglement is verkrijgbaar bij het algemeen secretariaat van de KLN c.q. het FB tegen vooruitbetaling van de verschuldigde kosten en ligt bovendien voor belangstellenden ter inzage op het secretariaat van deze tentoonstelling. Iedere inzender wordt geacht met de bepalingen van dit reglement bekend te zijn en zich er aan te onderwerpen.

 

Art. 2. Gevraagd worden in alle erkende rassen en kleurslagen; konijnen, cavia’s, hoenders, dwerghoenders, siergevogelte, oorspronkelijke duivenrassen, watervogels, sierduiven en serama’s, in oud en jong zowel mannelijk als vrouwelijk. Bij sier- en watervogels kunnen ook koppels worden ingeschreven. (koppel = 2 enkele nummers = 2 beoordelingskaarten) De dieren moeten voorzien zijn van een door het FB erkende vaste voetring of tatoeëring, m.u.v. cavia’s.

 

Art. 3. VOORWAARDEN VOOR EXPOSEREN VAN PLUIMVEE:

 

Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siergevogelte worden toegelaten van fokkers, die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen NCD.

 

Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siergevogelte dient vergezeld te gaan van een kopie van de entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts welke de enting heeft verricht. De entverklaring dient de opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers.

 

Art. 4. VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN
Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat.
Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof.

 

Art. 5. In alle gevallen, waarin het tentoonstellingsreglement niet voorziet, beslist de tt-commissie.

 

Art. 6. Er is sprake van een KLN-tentoonstelling. Als zodanig zijn de reglementen t.a.v. het houden van een tentoonstelling volgens de KLN-zettingen van toepassing.

 

Regeling entingen:

 

Enting hoenderachtigen tegen pseudo-vogelpest

 

In verband met de ZOMERSHOW op zaterdag 27 juli tijdens de Boerendag organiseren we voor belangstelstellenden een entingsronde.

 

Planning: (Regeling zoals pkv Frisia, die toepast). Kosten € 20,00 per adres af te rekenen bij het sprayen.

 

Uitgangspunt is: afdoende geënte dieren op de ZOMERSHOW op zaterdag 27 juli 2019.

 

Drinkwaterenting zaterdag 29 juni 2019; Spray-enting zaterdag 13 juli 2019

 

De deelnemers dienen zich uiterlijk 15 juni aan te melden bij Arie Hagedoorn.

 

De datum 13 juli 2019 komt op het formulier, dat een geldingsduur heeft van 6 maanden. (Het formulier vervalt dus 13 januari 2019, na de Noordshow dus).

 

Tot slot nog een opmerking over de leeftijd van de dieren. Op de dag van de sprayenting dienen de dieren tenminste 30 dagen oud te zijn.

 

Dag van drinkwatervoorziening (zaterdag 29 juni).

 

Vanaf 9.30 uur inloop op Master de Grootstrjitte 4, 9104 HN Damwâld. Onder genot van een kopje koffie even bijkletsen. Vanaf 10.00 uur uitreiking van het drinkwater. Daartoe dient men voorzieningen mee te nemen. Het water (50 dan wel 100 liter beschikbaar) is op sterkte aangemaakt. M.a.w. dient NIET verder verdund te worden. Zij die het verst dienen te reizen, krijgen het eerst de vloeistof uitgereikt. De werking van de vloeistof is voor 2 uur gegarandeerd.

 

Twee papieren worden uitgereikt:

 

1.    Voor ingevuld formulier: Model van verklaring van enting….

 

2.    Route en tijdplanning van de dag van de spray-enting.

 

 

 

N.B. Leden van andere verenigingen dan Frisia kunnen zich ook aanmelden voor deze regeling. Voorwaarde is wel, dat de afstand in redelijkheid past in de planning.

 

 

 

Op de ZOMERSHOW zijn de kopieën beschikbaar. Zij die gebruik maken het aangeboden entingsprogramma zijn vrij gesteld van het insturen van een entingsformulier, omdat een kopie bij de organisatie van de ZOMERSHOW gedeponeerd wordt, voor leden van Frisia geldt dit ook voor JONGDIERENDAG en de FRIESLANDSHOW.

 

Enting – RHD1-2

 

Ook voor 2019 heeft de KLN de voorwaarde om met konijnen naar de show te kunnen gekoppeld aan een enting tegen RHD2. Evenals vorig jaar zal Frisia ook in 2019 in dit verband organiseren. De aanpak in 2019 komt overeen met die in 2018, inmiddels hebben we ervaring opgedaan, we weten wat er staat te gebeuren.

 

Deze enting is gericht op enkele speciaalclubs (JDD-dagen) en de ZOMERSHOW. Dit zal enting zijn, waar op een of twee adressen de dieren gebracht kunnen worden voor een enting. De dieren die vorig jaar op deze entingsdag gevaccineerd zijn, zullen ook nu in dit traject mee moeten doen om naar de ZOMERSHOW te kunnen. Deze enting is voorzien op 21 mei 19.00 – 20.00 uur bij Rein Halbersma, Van Kleffenswei 1 in Raard.

 

Ook dit jaar zal er gelegenheid zijn tevens te vaccineren tegen myxomatose.

 

Opgaven uiterlijk 15 mei a.s.

 

Telefonische melding: 0511-421961 / 06-23539953

 

of mail: arie.hagedoorn@planet.nl / tentoonstelling@pkvfrisia.nl

 

N.B. Konijnen die geënt zijn NA 27 JULI 2018 zijn volgens de de regels van de KLN toelaatbaar tot de ZOMERSHOW NOORDOOST FRIESLAND.

 

Inschrijven:

 

Het inschrijfgeld per aangemeld dier bedraagt € 3,00.

 

Administratiekosten € 2,00 per liefhebber.

 

Portokosten € 3,00 per liefhebber (versturen van: kooikaart; entreekaart en parkeerkaart).

 

 

 

Voor elke inzender is een gratis toegangskaart ter waarde van € 10,00 (in voorverkoop) c.q. € 12,50 bij kassaverkoop beschikbaar, tevens wordt een parkeerkaart beschikbaar gesteld.

 

N.B. De entreekaart wordt bij het betreden van het evenemententerrein ingewisseld tegen een polsbandje. Zonder entreekaart GEEN toegang. De entreekaart vergeten? Dat betekent GEEN gratis toegang. Een toegangskaart aan de kassa kost € 12,50.

 

Er kunnen meerdere toegangskaarten besteld worden à € 10,00 (voor verkoopprijs). De (bestelde) toegangskaarten worden pas afgegeven nadat de betaling voldaan is. De extra toegangskaarten worden slechts in combinatie met een inschrijving verstuurd.

 

 

 

Aangemelde dieren worden pas ingeschreven NADAT het verschuldigde inschrijfgeld is ontvangen.

 

IBAN NL28 RABO 0190 4582 75 t.n.v. pkv Frisia Dokkum e.o. vermelden: ZOMERSHOW

 

Mocht je gebruik maken van een rekening, die NIET ten name van de betrokken liefhebber staat, dan dien je de naam van de liefhebber/inschrijver te vermelden.

 

 

 

De dieren dienen UITERLIJK om 9.30 uur in de kooien geplaatst te zijn. Houd er rekening mee, dat er VELEN zijn, die het terrein op willen. Parkeerkaart duidelijk zichtbaar plaatsen; toegangskaart bij de hand en niet in de laatste plaats DE AANWIJZINGEN VAN DE FUNCTIONARISSEN OPVOLGEN.

 

Je bent onderdeel van een groot evenement, waar duizenden mensen op af komen. Er is een HELE dag van alles te beleven!

 

Omstreeks 16.00 uur hopen we de tentoonstelling af te sluiten, met de uitgifte van een uitslagenlijst ter aanvulling van de catalogus, die bij het inkooien beschikbaar is.

 

 

 

De inschrijving sluit op 8 juli 2019 of op het moment, dat het maximaal te plaatsen dieren is bereikt.

 

Download
Inschrijfformulier voor inzending per post.
ZSNOF19p.pdf
Adobe Acrobat document 214.0 KB
Download
INSCHRIJFFORMULIER VOOR INSCHRIJVEN ALS BIJLAGE BIJ EEN EMAIL
INSCHRIJFFORMULIER DOWNLOADEN - INVULLEN MET DE PC - OPSLAAN ALS (NAAM GEVEN) - ALS BIJLAGE BIJ EEN EMAIL INSTUREN NAAR TT-SECRETARIAAT.
ZSNOF19p.xlsx
Microsoft Excel werkblad 21.4 KB