57e


Download
Vraagprogramma 57e Frieslandshow
VRPR57a5.pdf
Adobe Acrobat document 356.9 KB
Download
Inschrijfformulier 57e Frieslandshow voor inzending als bijlage bij email
FRLS57d.xlsx
Microsoft Excel werkblad 49.9 KB
Download
Inschrijfformulier 57e Frieslandshow te gebruiken voor postale inzending.
FRLS57pA.pdf
Adobe Acrobat document 301.3 KB

 

Vraagprogramma

voor de 57e Frieslandshow

 

1929

 

2019

 

 

         

 

 

Van 24 t/m 26 oktober 2019

In de MultiFunctionele Accommodatie de Ynset

De Morgenzon 7, 9151 KM Holwerd

 

OPEN TENTOONSTELLING voor:

Konijnen; Cavia’s; Hoenders; Dwerghoenders

Siergevogelte; Watervogels;

Sierduiven; Oorspronkelijke duiven; Serama’s

Gevraagd wordt ook dieren aan te melden in de AOC-klasse.

De inschrijving sluit op 13 oktober 2019 24.00/0.00 uur.


Frieslandshow:

Georganiseerd door:

Pluimvee- & Konijnenfokkersvereniging Frisia Dokkum e.o

Opgericht 23 maart 1929

Vereniging voor het fokken van:

-Konijnen, Cavia’s -Hoenders en Dwerghoenders

-Sier- en Watervogels –Sierduiven -Serama’s

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord.

 

 

 

Ook in het negentigste levensjaar van pkv Frisia Dokkum e.o. nodigen wij u uit om in te schrijven op de Frieslandshow, de 57e , wederom wordt deze gehouden in Holwerd. Voor hen die al eerder op de show in Holwerd exposeerden, dan wel er een bezoek brachten is het onnodig de accommodatie aan te bevelen. Een perfecte ruimte met een surplus aan mogelijkheden. Voor geïnteresseerden kan ik slechts zeggen: Kom, schrijf in en laat je overtuigen. Toch wil ik niet verhullen, dat we naarstig op zoek geweest zijn naar een locatie in Dokkum. Zeker niet om de accommodatie, maar om het feit, dat Frisia en Dokkum verbonden zijn en de herfstvakantie in combinatie met de locatie zorgde voor extra bezoekers aan de show. Er is veel energie in gestoken, maar uiteindelijk bleek het niet realiseerbaar om een geschikte locatie in Dokkum te vinden. De commissie presenteert u een gerenommeerd keurmeesterkorps, dat uitnodigt in te schrijven. Wederom is er een goed gevulde prijzenpot.

 

Was er op de 56e Frieslandshow sprake van een open keurdag, dit ingegeven door het project in het kader van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden/Friesland. Op de 57e Frieslandshow hanteren we het vertrouwde systeem. De morgen van de keurdag blijft besloten. Donderdagmiddag vanaf half twee is de show geopend voor publiek. De HEP-jurering kan door iedere belangstellende meegemaakt worden.

 

Vrijdagavond, die we graag aanduiden met het fokkerstreffen, staat in het teken van de prijsuitreiking. We hopen dan velen te treffen tussen de kooien.

 

 

 

Dit thema, het project in het kader van CH-2018 Leeuwarden/Friesland, is zeker niet uitsluitend gebonden aan 2018, het is een thema van alledag, zeker voor ons kleindierliefhebbers, die dagelijks omgaan met dit Waardevol Leven.

 

 

 

Namens de tt-commissie,

 

 

 

Arie Hagedoorn, tt-secr.


 

 

Ereleden:

Leden van verdienste:

H. Canrinus                  Hallum

S. Damstra                   Damwâld

A. Hoekstra                  Damwâld

J. Terpstra                    Dokkum

G. Walsma                   Anjum

A. v.d. Zee-v.d. Zwaag                         Dokkum

K. Dijkstra                                            Zuidhorn

 

 

 

Tentoonstellingscommissie:

 

T. de Bruin                   Kollum

H. Bruinsma                Damwâld

H. Canrinus                  Hallum

A. Hagedoorn               Damwâld

R. Halbersma               Raard

S. Herder                      Ternaard

S. Leegstra                  Damwâld

J. Leijstra                     Dokkum

E. Meinema                  Noardburgum

A. v.d. Ploeg                            Readtsjerk

D. Plutschouw                         Aalsum

J. A. Rietberg                           Sibrandahûs

H. Sijtsma                                 Lioensens

B. Taekema                               Niawier           

J. Terpstra                                Dokkum

G. D. de Vries                           Marrum

S. Zijlstra                                 Anjum

 

 

 

Controlerend dierenarts:

 

M. de Vries                Hallum.          Tel. 0518 - 431947

 

KLEINDIER LIEFHEBBERS FRIESLAND ( KLF )

 

secretaris: R. Elverding, Westerbuorren 24, 9212 PL Boornbergum, 05121-522810 / 06-83550314

 

Gedelegeerde namens het Facilitair Bureau:

 

J. Wouda, De Leijen 7, 8401 AX Gorredijk, 0513-462441, 06-12317918, j_wouda@hetnet.nl

 

 

 

Tentoonstellingssecretariaat:

 

Secretaris/penningmeester van de Frieslandshow

A. Hagedoorn

Master de Grootstrjitte 4

9104 HN Damwâld

Tel: 0511-421961

Mobiel: 06-23539953

E-mail: tentoonstelling@pkvfrisia.nl

 

Bankrelatie Rabobank Noordoost Friesland

Rek. nr

 IBAN NL28 RABO 0190 4582 75

t.n.v. pkv Frisia Dokkum e.o.

vermelden: Frieslandshow

 

 

 

Keurmeesters:

 

Afdeling konijnen:

 

G.E.A. Grooten (A)  Vlaamse reus, Groot-Lotharinger, Rode Nieuwzeelander, Rex, Rexdwerg,     Rus, Triantha

 

P. van Lune (A)        Belgische haas, Gouwenaar, Marburger Feh, Parelfeh, Klein Zilver, Kleurdwerg alle variaties

 

R. H. Meijer (A)        Wener, Marter, Alaska, Thüringer, Sallander, Papillon, Gr/Kl. Chinchilla, Klein Lotharinger

 

G. Meijer (A)            Alle hangoorrassen. Rijnlander, Tan, Hollander.

 

H.E.P. jury:               P. van Lune, R. H. Meijer, G.E.A. Grooten (voorzitter)

 

Alle niet genoemde rassen worden naar rato ondergebracht bij bevoegde keurmeesters.

 

 

 

Afdeling Cavia’s:

 

G.E.A.  Grooten (A)             Alle rassen.

 

H.E.P. keurmeester:            G.E.A. Grooten

 

Afdeling Hoenders:

 

I. Meijering (A)           New Hampshire, Sussex, Plymouth Rock

 

H. Brinkman (A)         Fries Hoen, Bergse kraaier, Langshan, Houdan, Marans, Yokohama

 

E. Visser (A)              Wyandotte, Rode Island Red, Oud Engels Vechthoen

 

R. Roelfsema (B)       Barnevelder, Groninger meeuw, Orpington, Andalusiër

 

E. W Zwama (A)        Leghorn (Amerikaanse, Engelse, Nederlandse), Lakenvelder,

 

H.E.P. jury:                 E. Visser (voorzitter), I. Meijering, E. W. Zwama

 

Alle niet genoemde rassen worden naar rato ondergebracht bij bevoegde keurmeesters.

 

Afdeling Dwerghoenders:

 

H. Brinkman (A)         Friese kriel, Drentse kriel, Langshan kriel, Yokohama kriel,

 

I. Meijering (A)           Antwerpse Baardkriel, ZOBK-rassen, Sussex Kriel, Plymouth Rockkriel, New Hampshire kriel

 

E. Visser (A)               Wyandotte kriel, Rode Island Redkriel, vechthoenderkrielen.

 

R. Roelsema (B)        Barnevelder kriel, Hollandse kriel, Groninger meeuwkriel,       Orpington kriel, Java kriel

 

E. W. Zwama (A)       Leghorn kriel (Amerikaanse, Engelse, Nederlandse), Lakenvelder kriel, Sebright kriel

 

H.E.P. jury:                  H. Brinkman, E. Visser (voorzitter), I. Meijering.

 

Alle niet genoemde rassen worden naar rato ondergebracht bij bevoegde keurmeesters.

 

Afdeling watervogels:

 

E. W. Zwama (A)      Alle rassen.

 

H.E.P. keurmeester:            E.W. Zwama

 

Afdeling Siergevogelte en oorspronkelijke duivenrassen:

 

E. W. Zwama  (C/B) Alle rassen.

 

H.E.P. keurmeester:            E. W. Zwama

 

Afdeling Sierduiven:

 

W. de Wal (A)           Alle rassen

 

H.E.P. keurmeester:            W. de Wal

 

Afdeling Serama’s

 

Keurmeester: R. Roelfsema tevens H.E.P. keurmeesters

 

 

 

De voornoemde keurmeesterindeling is onder voorbehoud. Er kunnen dus nog veranderingen in worden aangebracht.

 

 

 

TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN:

 

Art. 1. Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het tentoonstellingsreglement van de KLN c.q. het FB. Dit tentoonstellingsreglement is verkrijgbaar bij het algemeen secretariaat van de KLN c.q. het FB tegen vooruitbetaling van de verschuldigde kosten en ligt bovendien voor belangstellenden ter inzage op het secretariaat van deze tentoonstelling. Iedere inzender wordt geacht met de bepalingen van dit reglement bekend te zijn en zich er aan te onderwerpen.

 

Art. 2. Gevraagd worden in alle erkende rassen en kleurslagen; konijnen, cavia’s, hoenders, dwerghoenders, siergevogelte, oorspronkelijke duivenrassen, watervogels, sierduiven en serama’s, in oud en jong zowel mannelijk als vrouwelijk. Bij sier- en watervogels kunnen ook koppels worden ingeschreven. (koppel = 2 enkele nummers = 2 beoordelingskaarten) De dieren moeten voorzien zijn van een door het FB erkende vaste voetring of tatoeëring, m.u.v. cavia’s.

 

Art 2-A. Tevens worden konijnen gevraagd voor de jongdierenklasse. Hiervoor komen alleen konijnen in aanmerking die na 30 april, voorafgaande aan de tentoonstellingsdatum, geboren zijn, Deze dieren behoeven voor wat betreft gewicht en grootte niet aan de eisen van de standaard te voldoen. Voor deze klasse geldt een apart prijzenschema.

 

Art 3. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 per ingeschreven nummer. Indien U minimaal 8 dieren inschrijft, bedraagt het inschrijfgeld € 2,75 per ingeschreven nummer. OF:

 

Leden van P.K.V. “Frisia” ontvangen op het inschrijfgeld € 0,25 reductie per dier.

 

Art. 4. Iedere inzender ontvangt gratis een doorlopende entreekaart.

 

De prijs van de catalogus bedraagt € 4,00. De bijdrage aan porto- & administratiekosten bedraagt eveneens € 4,00 voor totale postverwerking; € 2,00 voor een e-mail verwerking = e-mail toezending vraagprogramma + inzending per email van het inschrijfformulier. De kooilijst wordt in beide gevallen per post toegezonden.

 

Art. 4-A. De kooilijst: Deze lijst wordt in tweevoud uitgereikt. Wij vragen de inzenders 1 van de kooilijsten (volledig ingevuld, merk/ringnummers bij de juiste kooinummers) in te leveren bij het secretariaat, daar ontvangt de inzender een op naam gesteld doorlopend entreebewijs en een bon voor de catalogus en een op de inschrijvingen aangepast prijzenschema.

 

Art. 5. Inschrijvingen dienen plaats te vinden met het bijgevoegd inschrijfformulier. De inschrijfformulieren moeten volledig ingevuld zijn en hierop mogen slechts de gegevens voorkomen van één inzender. Voor de diergroep pelsdieren moet van ieder dier duidelijk het volledige merk, d.w.z. letters en nummers, zijn vermeld. Voor de diergroepen (dwerg) hoenders, siergevogelte, watervogels, sierduiven en Serama’s vragen wij U de merken duidelijk te vermelden op één van de twee kooilijsten. Tevens dienen inzenders van sier & watervogels tijdens het inkooien de ringnummers op de kooikaart te vermelden.

 

Cavia’s dienen in A, B en C-klassen te worden opgegeven. Ook de diergroep Serama’s kent een klassenindeling.

 

Art. 6. Iedere fokker dient in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart. Men is verplicht het juiste K.L.N./N.B.S. fokkerskaartnummer te vermelden op het inschrijfformulier.

 

Fokkerscombinaties dienen hun combinatienummer te vermelden.

 

Art. 7. De inschrijfformulieren moeten worden verzonden naar: tentoonstellingssecretaris Frieslandshow

 

A. Hagedoorn, Master de Grootstrjitte 4, 9104 HN Damwâld. tentoonstelling@pkvfrisia.nl

 

Gelijktijdig overmaken van het inschrijfgeld: (betaling NA 16-10-2019: toeslag € 2,00)

 

penningmeester van de show: A. Hagedoorn, Master de Grootstrjitte 4, 9104 HN Damwâld

 

Bankrelatie:

 

Rabobank Noordoost Friesland Rek.nr. IBAN NL 28 Rabo 0190 4582 75 t.n.v. Frisia Dokkum

 

Art. 8. De inschrijving sluit op 13 oktober 2019  24.00/0.00 uur.

 

Art. 9. Alle ingeschreven dieren moeten op woensdag 23 oktober 2019 worden ingekooid tussen 17.00 en 20.00 uur in de M.F.A. De Ynset, De Morgenzon 7 , 9151 KM Holwerd.

 

Indien een ingeschreven dier niet wordt ingezonden dient men op de kooikaart absent te plaatsen. Inzenders van cavia’s ontvangen tijdens het inkooien een plakkertje met hierop het kooinummer.

 

Art. 10. Het niet inzenden van ingeschreven dieren geeft geen ontheffing of restitutie van het inschrijfgeld; dit vervalt aan de tentoonstellingskas. Hetzelfde geldt voor niet toegekende ereprijzen.

 

Art. 11. Het afhalen van de ingezonden dieren moet plaatsvinden op zaterdag 26 oktober 2019 vanaf 15.30 uur. Dieren, die niet zijn afgehaald, worden op kosten van de inzender geretourneerd.

 

Art. 12. Ingezonden dieren kunnen te koop worden aangeboden. De verkoop geschiedt door bemiddeling van het verkoopbureau. Deze ontvangt 10% van de verkoopprijs.

 

De minimum verkoopprijs per dier bedraagt € 7,50

 

Verkoopkaarten à € 1,00 zijn verkrijgbaar bij het verkoopbureau.

 

Het verkoopbureau is geopend :

 

Vrijdag           25-10-2019 van 11.00 tot 22.00 uur.

 

Zaterdag        26-10-2019 van 10.00 tot 15.00 uur.

 

Art. 13. Gekochte dieren kunnen op vertoon van de afhaalkaart worden afgehaald op zaterdag 26 oktober 2019 vanaf 14.30 uur

 

Art. 14. De tentoonstelling is voor het publiek geopend:

 

Donderdag    24-10-2019 van 13.30 tot 21.00 uur

 

Vrijdag           25-10-2019 van 10.00 tot 21.30 uur

 

Zaterdag        26-10-2019 van 10.00 tot 15.30 uur

 

De kampioensprijzen worden uitgereikt tijdens het “Fokkerstreffen” op vrijdag 25-10-2019 om 20.00 uur .

 

Art. 15. Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte, schade of verloren gaan van ingezonden dieren. Evenmin voor enig ander eigendom van de inzender, dat in het tentoonstellingsgebouw aanwezig is.

 

Zodra een dier verkocht is zijn de verdere risico’s voor de koper.

 

Art. 16. De keuring vindt plaats op donderdag 24 oktober 2019 voor alle diergroepen

 

De beslissing van de keurmeester is bindend en zonder beroep.

 

Art. 17. Beoordelingskaarten kunnen na afloop van de show van de kooien worden genomen. Ereprijzen alleen af te halen, wanneer het tentoonstellingssecretariaat geopend is.

 

Het secretariaat is geopend:

 

Woensdag       23-10-2019 van 17.00 tot 21.00 uur

 

Vrijdag             25-10-2019 van 10.00 tot 21.00 uur

 

Zaterdag          26-10-2019 van 10.00 tot 15.00 uur

 

Art. 18. Het is tijdens de tentoonstelling niet toegestaan dieren uit de kooien te halen anders dan met toestemming of onder toezicht van het tentoonstellingsbestuur.

 

Het gebruik van keurstokjes is voor een ieder verboden.

 

Art. 19-A. Onreine, zieke of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en zullen uit de tentoonstellingsruimte worden verwijderd.

 

Dit geldt ook voor pluimvee zonder entbewijs; hier zal streng op worden toegezien.

 

Art. 19-B. VOORWAARDEN VOOR EXPOSEREN VAN PLUIMVEE:

 

Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siergevogelte worden toegelaten van fokkers, die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen NCD.

 

Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siergevogelte dient vergezeld te gaan van een kopie van de entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts welke de enting heeft verricht. De entverklaring dient de opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers. Het origineel van de entverklaring wordt bewaard door de verenigingssecretaris van de vereniging, waar men lid is. Zonder entbewijs worden de dieren niet tot de tentoonstellingsruimte toegelaten.

 

Art. 19-C. VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN
Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat.
Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof.

 

Art. 20. Reclames van welke aard dan ook kunnen tot uiterlijk 2 maanden na het beëindigen van de tentoonstelling bij de tentoonstellingsorganisatie worden ingediend.

 

Art. 21. De tentoonstellingscommissie verklaart dat de verstrekte gegevens inzake de naam, adres, woonplaats, telefoon en emailgegevens uitsluitend in beheer van de betrokken vereniging gegeven worden.

 

Naam, adres, woonplaats en fokkersnummer(s) zullen opgenomen worden in de inzenderslijst in de catalogus. De catalogus wordt naast aan de inzenders en belanghebbenden volgens het ROT, ook aan belangstellenden verstrekt al of niet tegen betaling van de catalogusprijs. De catalogus kan gepubliceerd worden op de websites van de betrokken vereniging al dan niet met de deelnemerslijst.

 

Bij verslaglegging naar de media zullen van inzenders slechts naam en woonplaats vermeld worden.

 

Art. 22. Hoofd- en ereprijzen kunnen alleen gewonnen worden met minimaal predicaat “ZG”.

 

Art. 23. Prestatieprijzen: (collectie; kwartet; 4-TAL) Deze prijzen kunnen slechts in concurrentie gewonnen worden.

 

A)   Collectieprijs:

 

Om voor een collectieprijs in aanmerking te komen moet men zes dieren van een ras hebben ingeschreven. Men is (ook bij 6 dieren) verplicht de dieren, die volgens de inzender aan de prijs mee moeten doen, aan te kruisen op het inschrijfformulier. (eventueel 1e en 2e 6-tal). Twee dieren uit de C-klasse kunnen deel uitmaken van een collectie. Bij een gelijk aantal punten gaat het zestal met de meeste oude dieren voor en vervolgens het zestal met de meeste vrouwelijke dieren. Is de keuze dan nog niet gevallen dan beslist het lot. Minimaal aantal punten is 558. (keurmeesterpunten)

B)   Kwartetprijs (uitsluitend van toepassing bij de diergroepen konijnen, watervogels, siervogels en sierduiven).

 

Om voor deze prijs in aanmerking te kunnen komen dient uw inschrijving in ieder geval de volgende dieren van een ras te omvatten: man oud, vrouw oud, man jong, vrouw jong.

 

Bij een gelijk aantal punten beslist het hoogste aantal, dat behaald is met de oude dieren en vervolgens met de vrouwelijke dieren. Is ook dat gelijk, dan beslist het lot. Minimaal aantal punten is 372 (keurmeesterpunten).

 

   C)   Voor de diergroep konijnen geldt, dat twee groepen te onderscheiden zijn te weten grote & midden rassen en kleine & dwergrassen dit waar het collectieprijzen betreft.

   D)    4-TAL:  (van toepassing op de diergroepen hoenders, dwerghoenders en serama’s)

 

Om voor een 4-TAL in aanmerking te komen moet men 4 dieren in één ras inzenden, waarvan tenminste 1 dier van het andere geslacht dient te zijn dan de anderen ongeacht de leeftijd.

 

   E)   Voor alle collectieprijzen geldt, dat er gewerkt wordt met keurmeesterpunten. (HEP-jury verhogingen worden NIET meegenomen).

 

Art. 24. Dieren kunnen slechts 1 HEP winnen. Het aantal Hoofd Ere Prijzen wordt bepaald door de inschrijvingen per diergroep (zie het prijzenschema).

 

Art. 25-A. In alle diergroepen m.u.v. de diergroep CAVIA’S kunnen dieren ingeschreven worden in de AOC-klasse. Voor de sierduiven geldt de AOC-A-klasse. Voor alle diergroepen m.u.v. de SIERDUIVEN geldt, dat er naar gestreefd wordt de dieren apart te huisvesten. Dit wordt mede beïnvloed door de aantallen, die er gemeld worden. Voor de SIERDUIVEN geldt altijd, dat de dieren bij het betrokken ras geplaatst worden. De gemelde AOC-sierduiven dingen mee naar de rasprijzen. Bij de andere diergroepen geldt een apart prijzenschema, dat af te lezen valt uit het prijzenschema overzicht.

 

Art. 25-B. Op het inschrijfformulier dient in de kolom KLASSE: “AOC” vermeld te worden.

 

Art. 26. Het tentoonstellingsbestuur verzoekt u dringend het inschrijfgeld voor de sluitingsdatum op de bankrekening van pkv Frisia Dokkum e.o. over te maken onder vermelding van FRIESLANDSHOW. Voor betalingen na 16 oktober 2019 geldt een toeslag van € 2,00.

 

Art. 27. Het prijzengeld wordt uitsluitend per bank overgemaakt en wel op het banknummer van waar het inschrijfgeld is ontvangen dan wel het nummer dat DUIDELIJK LEESBAAR op het inschrijfformulier is vermeld. Foutieve of onvolledige bankgegevens zal leiden tot het vervallen van het prijzengeld.

 

Art. 28. Naast het prijzengeld, dat pkv Frisia Dokkum e.o. beschikbaar stelt, worden de KLN en NBS prijzen door de tentoonstellingsorganisatie uitbetaald. Echter prijzen van speciaalclubs worden door de tt-organisatie NIET uitbetaald, ze staan wel op het financieel overzicht per liefhebber en in de catalogus.

 

Art. 29. Niet inzenders betalen entree

 

Art. 30. In alle gevallen, waarin het tentoonstellingsreglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Art. 31. Er is sprake van een KLN-tentoonstelling. Als zodanig zijn de reglementen t.a.v. het houden van een tentoonstelling volgens de KLN-zettingen van toepassing.

 

Art. 32. Prijzengeld wordt bij VOORKEUR per bank/giro overgemaakt.

 

Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN)

 

Secretariaat: B.T.M. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne, 074-2664735, ernasanders@kleindierliefhebbers.nl

 

Ereprijs 400 - Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren mits het predicaat tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronke-lijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de NBvV komen in aanmerking. Deze prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen.

 

Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers (NBS):

 

Secretariaat:

 

Dennis Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht, Tel: 06 – 30414170
R-prijs (= ringenprijs) ad € 4,00: per 15 ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester.( een restgetal van 8 of meer dieren levert nog een R-prijs op)

 

De R-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waarvan nog geen andere door of namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend en minimaal 93 punten hebben behaald.

 

Kleindier Liefhebbers Fryslân:

 

secretaris: R. Elverding, Westerbuorren 24, 9212 PL Boornbergum, 05121-522810 / 06-83550314

 

Kleindier Liefhebbers Fryslân stelt op deze tentoonstelling een legpenning beschikbaar voor de mooiste hoender

 

 

 

EXTRA PRIJS:

 

aanduiding HEP 9 in het PRIJZENSCHEMA voor een speciaalclub, die een districtsshow op de Frieslandshow onderbrengen: (artikel 24 is niet van toepassing op deze prijs).

 

Bij inschrijvingen tot 25: 3 prijzen van € 5,00 verloten onder de inschrijvingen van het betrokken ras.

 

Bij inschrijving van >24 < 41: 5 prijzen van € 5,00 verloten onder de inschrijvingen van het betrokken ras

 

Bij inschrijving van > 40: 7 prijzen van € 5,00 verloten onder de inschrijvingen van het betrokken ras.

 

Aanduiding HEP 10 in het prijzenschema is bedoeld voor een ras, dat een groter aantal dan 60 dieren in de kooien brengt, waarvoor 4 extra prijzen van € 5,00 beschikbaar gesteld worden, die verloot worden via de kooinummers. (artikel 24 is niet van toepassing op deze prijs).

 

 

Prijzenstelsel:

 

   ·         2/3 deel van de inleg per dier wordt in de prijzenpot gestort.

 

   ·         Het ingeschreven aantal dieren per diergroep bepaalt het aantal HEP-prijzen.

 

   ·         Het aantal HEP-prijzen per onderdeel wordt beïnvloed door het aantal inschrijvingen voor elk onderdeel.

 

   ·         Zie voor de mogelijkheden HET PRIJZENSCHEMA.

 

   ·         Op de inkooidag is het schema gebaseerd op de inschrijvingen beschikbaar.

   ·         Het prijzengeld per diergroep wordt verdeeld in 3 gelijke delen:

 

1/3 deel voor de HEP-prijzen ; 1/3 deel de EREprijzen + prestatieprijzen ; 1/3 deel voor de rasprijzen + de A-prijs

 

   ·         De KLN en NBS prijzen verhogen het totale prijzenbedrag.

 

   ·         Prijzen van speciaalclubs worden niet door het bestuur van de Frieslandshow uitbetaald, maar worden wel in de catalogus verwerkt.

 

   ·         Frisia-prijzen voor leden van PKV Frisia Dokkum e.o. verhogen het totale prijzenbedrag.

 

 

 

A-prijzen:

 

Alle dieren die 96 of meer punten gescoord hebben en die geen HEP, EP of RP hebben gewonnen, komen in aanmerking voor deze prijs. De hoogte van het bedrag is afhankelijk welk restbedrag beschikbaar is voor de betrokken diergroep. (zie prijzenbijlage)

 

PRIJZEN JEUGDLEDEN:

 

De volgende personen stellen voor de verschillende diergroepen jeugdprijzen beschikbaar:

 

Sectie haren: D. Plutschouw., H. Canrinus., R. Halbersma

 

Sectie hoenders/dwerghoenders: J. Leijstra, H. Bruinsma, G.D. de Vries. L. Braaksma.

 

Sectie watervogels, J.Terpstra,

 

Sectie sierduiven, A. Hagedoorn.

 

 

 

 

 

 

CLUBPRIJZEN LEDEN P.K.V, FRISIA DOKKUM E.O.          

 

Clubprijzen zijn alleen te winnen door leden van de P.K.V. “Frisia”. Tevens zal de contributie van het lopende boekjaar moeten zijn voldaan. Op de algemene ledenvergadering van de P.K.V. “Frisia” is vastgesteld onderstaand prijzenschema voor haar leden te hanteren.

 

De genoemde oorkondes zullen worden uitgereikt tijdens het fokkerstreffen op vrijdag 25 oktober 2019.

 

A)        Per diergroep een oorkonde voor het mooiste dier (minimaal 25 dieren per diergroep).

 

B)        Bij minimaal 50 dieren per diergroep, ingezonden door de leden € 10,00 voor het beste dier mannelijk geslacht en € 10,00 voor het beste dier vrouwelijk geslacht.

 

C)        Bij minimaal 25 dieren per diergroep, ingezonden door de leden wordt het onder B) genoemde vervangen door € 10,00 voor het beste dier.

 

D)        Ieder lid ontvangt € 0,25  reductie op het inschrijfgeld per dier. Dit bedrag in mindering brengen op het inschrijfformulier. OF € 0,25 reductie per inschrijving van 8 of meer dieren.